Všeobecné smluvní podmínky pro inzerci na Serveru Workmarket.eu

1. Úvod

Společnost E-Jobs Service s.r.o. se sídlem na adrese Na Plzeňce 1235/2, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, IČO: 03860752, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238967 je provozovatelem internetového serveru Workmarket.eu (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.Workmarket.eu (dále jen "Server Workmarket.eu" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky pracovních příležitostí a životopisy (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

2. Popis služby Workmarket.eu

Server workmarket.eu je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky pracovní příležitosti a poptávky po pracovních příležitostech Zájemců o takové nabídky (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

3. Registrace Inzerenta

 • 3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
 • 3.2. Inzerentem může být fyzická i právnická osoba se sídlem kdekoliv ve světě.
 • 3.3. Inzerent souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména emailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát.
 • 3.4. Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho obchodní společnosti/živnostenského oprávnění, které zadá do Serveru, včetně kontaktních údajů – e-mailové adresy a telefonního čísla, budou zpracovány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát.
 • 3.5. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Workmarket.eu a které jsou dostupné na internetové adrese (URL) https://www.Workmarket.eu/terms/ (dále jen „Pravidla pro inzerci“).
 • 4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky, Pravidla pro inzerci, příslušné právní předpisy a etické normy.
 • 4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo obrázkem připojeným k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
 • 4.4. Obrázek je možné připojit ke zvýhodněným a neplaceným Inzerátům.
 • 4.5. Inzerent odpovídá za obsah Inzerátu vloženého do Serveru zaměstnancem/pověřenou osobou Inzerenta jakoby Inzerát do Serveru zadal sám.
 • 4.6. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené pracovní pozici včetně všech podmínek výkonu práce pro danou pracovní pozici. Inzerent je v Inzerátu povinen vždy uvést konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu, název pracovní pozice, požadavky pro předmětnou pracovní pozici, které Zájemce musí splňovat, benefity, jsou-li s pracovní pozicí spojeny, místo výkonu práce, údaj o částečném/plném úvazku.
 • 4.7. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ pracovní pozice. V jednom Inzerátu mohou být současně nabídky na více volných pracovních míst, za předpokladu, že veškerá volná pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.
 • 4.8. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem anebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízena shodná pracovní pozice za shodných podmínek výkonu práce.
 • 4.9. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své obchodní firmě či jméno a příjmení včetně případných dodatků, aktivní e-mailovou adresu, IČO a telefonní číslo. Inzerent souhlasí s tím, že tyto údaje budou zveřejněny v rámci Inzerátu. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
 • 4.10. Inzerent je dále povinen v rozhraní při vkládání Inzerátu Inzerát zařadit do správné kategorie Inzerátů a uvést správný typ pracovního úvazku.
 • 4.11. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi nezpoplatněny. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto smluvních podmínkách.
 • 4.12. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu, a to 120 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 120 dní ode dne vložení Inzerátu bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.
 • 4.13. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoliv odstranit. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části i v administraci účtu, a bude zcela odstraněn ze Serveru.
 • 4.14. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má vedle kontaktního formuláře možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem a zveřejněném v rámci Inzerátu.
 • 4.15. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost Inzerátu, ani za to, že obsah Inzerátu a podmínky výkonu práce odpovídají skutečnosti. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Uzavření pracovní smlouvy a její podmínky závisí výlučně na Inzerentovi a Zájemci. Provozovatel negarantuje uzavření pracovní smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z pracovních smluv uzavřených mezi Inzerenty a Zájemci.
 • 4.16. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto smluvní podmínky nebo Pravidla pro inzerci, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • 4.17. Poruší-li Inzerent závažným způsobem nebo opakovaně tyto smluvní podmínky nebo Pravidla pro inzerci, je Provozovatel oprávněn Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. V případě, že si Inzerent svůj Inzerát zvýhodnil a tento zvýhodněný Inzerát byl odstraněn pro porušení smluvních podmínek či Pravidel Inzerce a Inzerent byl vyřazen ze systému a/nebo mu byl odepřen přístup na Server, cena zaplacená Inzerentem za zvýhodnění Inzerátu propadá Provozovateli jako smluvní pokuta. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a vznikne-li tedy porušením povinností Inzerenta škoda, má Provozovatel nárok na její náhradu nad rámec smluvní pokuty.
 • 4.18. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 • 4.19. Provozovatel si vyhrazuje právo na Serveru zveřejňovat vlastní Inzeráty a Inzeráty nezadané na Server Inzerenty. V případech, kdy jsou takto na Serveru zveřejněny Inzeráty pocházející z veřejně dostupných zdrojů a v případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nenese Provozovatel za obsah těchto Inzerátů žádnou odpovědnost. V případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát nezadaný na Server Inzerentem a v případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát pocházející z veřejně dostupných zdrojů, je právnická či fyzická osoba v Inzerátu uváděná jako konečný zaměstnavatel, tedy subjekt, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, oprávněná Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru. Provozovatel se zavazuje takovýto Inzerát na základě oprávněné e-mailové žádosti ze Serveru odstranit. V případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání vlastního Inzerátu na Server, zašle Provozovatel Inzerentovi e-mail potvrzující zadání Inzerce na Server. V případě, že si Inzerent, který si u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nepřeje, aby byl Inzerát na Serveru zveřejněn, je oprávněn e-mailem Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru a Provozovatel se zavazuje oprávněné žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
 • 4.20. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat po skončení doby platnosti Inzerátu Inzerentovi e-mail s upozorněním na vypršení platnosti Inzerátu.
 • 4.21. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem přehlednějšího zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 • 4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření IČO uvedeného u Inzerátu. V případě, že IČO nebude ověřeno, má Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • 4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska souladu s Pravidly inzerce, která jsou uvedena níže, a smluvních podmínek v průběhu zobrazení Inzerátu na Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát upravit, zejména tak, že z textu Inzerátu odstraní e-mail nebo telefonní číslo, změní velikost písmen nebo Inzerát zařazený do nesprávné kategorie zařadí do správné kategorie. Úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn Inzerát zveřejnit a že Zájemce je oprávněn na Inzerát reagovat.
 • 4.24. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru, pokud taková újma vznikla bez zjevné příčinné souvislosti mezi jednáním Provozovatele a vznikem této újmy.

5. Zvýhodněné Inzeráty

 • 5.1. Zvýhodněné Inzeráty na Serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami.
 • 5.2. Zvýhodněným Inzerátem je Inzerát, který je označen 1-5 hvězdičkami ve výpisu inzerátů a je umístěn před neplacenými inzeráty
 • 5.3. Doba platnosti zvýhodnění je podle výběrů Inzerentů od 1 do 30 kalendářních dnů od data zaplacení za zvýhodněný Inzerát Inzerentem.
 • 5.4. Po uplynutí lhůty zvýhodnění bude Inzerát Inzerenta nejdříve přesunut do sekce bezplatné inzerce, a následně v souladu s bodem 4.12. ze Serveru zcela odstraněn, pokud si Inzerent do této doby nezakoupí další zvýhodnění.
 • 5.5. Doba zvýhodnění končí uplynutím doby od 1 do 30, podle výběrů Inzerentů, kalendářních dnů nebo okamžikem smazání Inzerátu Inzerentem. Bude-li po dobu zvýhodnění zvýhodněný Inzerát odstraněn Inzerentem, Inzerentovi nenáleží žádná kompenzace za to, že zvýhodněný Inzerát nebyl zveřejněn po celou dobu doby od 1 do 30, podle výběrů Inzerentů, kalendářních dnů.
 • 5.6. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnit další Inzerát vkládaný z jeho strany na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.

6. Finanční podmínky

 • 6.1. Zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku serveru workmarket.eu, který je dostupný na adrese https://ru.workmarket.eu/post po vyplnění základních údajů inzerátu.
 • 6.2 Inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné prostřednictvím GP webpay.
 • 6.3. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě Workmarket.eu a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit, a to do doby úplné úhrady.

7. Závěrečná ustanovení

 • Není-li dohodnuto jinak, veškerá oznámení nebo jiné úkony související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a kdykoliv může svůj souhlas odvolat přes odkaz, který je zasílán s obchodními sděleními, nebo zasláním zprávy na sídlo provozovatele.
 • Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto smluvní podmínky jakožto i Ceník dle článku 6.1. Jakékoliv změny Provozovatel zveřejní Inzerentům nejpozději 14 dní před plánovanou účinností takovýchto změn. Inzerent je oprávněn takové změny odmítnout a je povinen z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2018.

koupit jízdenku online