Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost E-Jobs Service s.r.o. se sídlem na adrese Praha 5, Na Plzeňce 1235/2, Smíchov, PSČ: 150 00, IČO: 03860752, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238967, (dále jen "Společnost") v rámci výkonu své činnosti zpracovává různé osobní údaje Uživatelů, získané na internetových stránkách Společnosti, především na https://ru.workmarket.eu/ a http://www.aulinks.cz (dále jen "Elektronické systémy").

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky. Při organizaci a zpracování osobních údajů Společnost postupuje dle příslušného zákona upravujícího na národní úrovni ochranu osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Podle těchto Zásad se pojmem "osobní údaje" rozumí veškeré informace získané prostřednictvím internetových stránek Společnosti a/nebo shromážděné prostřednictvím těchto on-line zdrojů, vztahující se přímo nebo nepřímo k určité nebo určitelné fyzické osoby (dále jen „subjektu osobních údajů“).

Právní vztah mezi Uživatelem a Společností se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Všeobecnými smluvními podmínkami (VSP) a těmito Zásadami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších platných a účinných právních předpisů. Vzhledem k výše uvedenému je Společnost správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.

2. Shromažďování osobních údajů

Společnost provádí sběr informací přes své internetové stránky dvěma způsoby:

 • Osobní údaje poskytované přímo Uživateli:

  • Společnost provádí sběr osobních údajů, které zadávají do datových polí na internetových stránkách Společnosti sami Uživatelé nebo jimi pověřené osoby. Může se jednat např. o jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu aj. Společnost upozorňuje, že nelze přesně vyjmenovat, jaké údaje Uživatel poskytne, jelikož si sám volí, jaké údaje chce uvést.
 • b. Pasivní shromažďování osobních údajů o aktuálním připojení v části statistických údajů. Na internetových stránkách Společnosti se může provádět sběr statistických dat o Uživatelích včetně:

  • navštívené stránky;
  • počet navštívených stránek;
  • doba trvání relace;
  • vstupní bod (webové stránky třetích stran, ze kterých Uživatel pomocí odkazu přejde na webové stránky Společnosti);
  • výstupní bod (odkazy na stránkách Společnosti, přes které Uživatel přejde na internetové stránky třetích stran);
  • stát Uživatele;
  • lokalita Uživatele;
  • poskytovatel internetového připojení Uživatele;
  • webový prohlížeč Uživatele;
  • systémové jazyky Uživatele;
  • OS Uživatele;
  • rozlišení obrazovky Uživatele;
  • počet barev obrazovky Uživatele.

Data lze získat různými metodami, například pomocí souborů cookies, webových signálů a dalších sledovacích mechanismů. Společnost může použít služby a nástroje třetích stran pro shromažďování a analýzu statistických osobních údajů, přičemž poskytovatelé těchto služeb a nástrojů ukládají přijaté údaje na vlastních serverech. Společnost nenese žádnou odpovědnost za umístění serverů třetích stran. Společnost neprovádí porovnávání či propojování informací poskytovaných přímo Uživatelem s informacemi získanými v průběhu používání pasivních metod shromažďování, čímž neumožňuje identifikovat subjekt osobních údajů.

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům Společnosti.

V rámci Elektronických systémů Společnost využívá soubory cookies pro následující účely:

 • udržení Uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné při zobrazování webových stránek rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené Uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti E-Jobs Service slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným Uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics — Společnost E-Jobs Service s.r.o. používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://policies.google.com/privacy
 • Sklick Conversion Codes — Společnost používá tento kód pro účely měření efektivity reklamy na svých webových stránkách;
 • Yandex Metrics — Společnost E-Jobs Service s.r.o. používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Yandex si získané údaje může ponechat rovněž pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://yandex.ru/legal/confidential/
 • Google AdWords — Společnost může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný Uživatel, který navštívil stránky vlastněné E-Jobs Service, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby E-Jobs Service. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na https://policies.google.com/technologies/ads; Uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím https://adssettings.google.com/authenticated
 • API-интерфейс Google Places — webové stránky používají tento servis pro poskytnutí svým Uživatelům lepší přehled pomocí vizualizace map. Společnost Google se při poskytování služeb řídí svými zásadami, které naleznete na https://policies.google.com/privacy, a také Dodatečnými smluvními podmínkami služeb Mapy Google a Google, které naleznete na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

Využíváním našich webových stránek zároveň souhlasíte i s podmínkami a zásadami společností, které poskytují výšeuvedené nástroje.

3. Zásady a podmínky zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů Společnost provádí v souladu se zákonem a pouze za účelem dosažení konkrétních, předem stanovených a legálních cílů, mimo jiné v souladu s těmito Zásadami a VSP. Zpracování podléhají pouze takové osobní údaje, které odpovídají stanoveným cílům Společnosti. Obsah a objem Společností zpracovávaných osobních údajů odpovídají předem stanoveným účelům zpracování, zpracování nesouvisejících osobních údajů není povoleno. Při zpracování osobních údajů je Společností zajištěna správnost osobních údajů, jejich dostatečnost a, v nezbytných případech, relevance ve vztahu k cílům zpracování osobních údajů. Společnost přijímá nezbytná opatření (zajišťuje jejich přijetí) pro odstranění nebo upřesnění neúplných nebo nepřesných osobních údajů. Společnost v rámci své činnosti může se souhlasem subjektu osobních údajů poskytovat a/nebo svěřovat zpracování osobních údajů jiné osobě, pokud není stanoveno jinak právními předpisy České republiky a GDPR. Při poskytování a/nebo svěřování zpracování osobních údajů jiné osobě je povinností dotyčných stran zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich zpracování a dodržování zásad důvěrnosti.

Společnost E-Jobs Service uchovává osobní údaje v rozsahu nutném pro účely, pro které se osobní údaje sbírají nebo zpracovávají, jak je popsáno v těchto Zásadách, nebo pokud je to nutné pro dodržení zákonné povinnosti. Například záznamy s podrobnostmi o obchodní transakci a/nebo obchodním vztahu se uchovávají, jak to povolují příslušné zákony. Pokud osobní údaje, které ukládáme, již nejsou pro výše uvedené účely nutné, pak naše Společnost tato osobní data odstraní podle příslušných zákonných požadavků.

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů ve smyslu GDPR na právním základě smlouvy uzavřené se subjektem údajů, neboť je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy. Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů ve smyslu GDPR za těmito účely: poskytování služeb inzerce pracovních příležitostí.

Osobní údaje subjektů údajů budou Společností zpracovávány nejdéle po dobu 10-ti let od posledního přihlášení Inzerenta dle Všeobecných smluvních podmínek.

4. Práva Uživatele (jako poskytovatele osobních údajů)

Uživatel má právo (pokud není stanoveno jinak zákonem):

 • být poučen, k jakému účelu mohou být zadávané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje;
 • požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jejich blokování nebo výmaz v případě, že osobní údaje jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé, nezákonně získané nebo nejsou nezbytné pro uvedené účely zpracování;
 • být zapomenut - pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění některého účelu zpracování a již nejsou k danému plnění potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje mažeme;
 • získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a požadovat seznam svých osobních údajů shromážděných Společností, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, plánované době uložení osobních údajů a zdroje získání osobních údajů;
 • dostávat informace o době zpracování svých osobních údajů, včetně doby jejich uchovávání;
 • požadovat, aby Společnost upozornila všechny osoby, kterým byly dříve poskytnuty nesprávné nebo neúplné osobní údaje Uživatele, na všechny provedené změny, opravy, doplnění;
 • získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci;
 • aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
  • správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, obhajobu nebo výkon právních nároků,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
 • podnikat konkrétní právní kroky pro ochranu svých práv, zejména vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to přímo ke Společnosti jakožto správci osobních údajů nebo podat stížnost na zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

Pokud máte otázky o přístupu k osobním údajům, jejich použití, opravě nebo výmazu Vámi poskytnutých osobních údajů, nebo pokud chcete odmítnout jejich další zpracování Společností, prosím kontaktujte nás poštou na adrese Společnosti nebo na e-mail: info@workmarket.eu. Vezměte prosím na vědomí, že Společnost nenese žádnou odpovědnost za nesprávné informace poskytnuté subjektem osobních údajů.

5. Povinnosti Společnosti jako správce osobních údajů

Na základě platné legislativ ČR a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) se společnost zavazuje splňovat následující požadavky:

 • zajistit odpovídající zabezpečení osobních údajů;
 • informovat o porušení zabezpečení osobních údajů příslušné úřady (v ČR se jedná zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, zkráceně ÚOOÚ) do 72 hodin od zjištění takovéhoto porušení a také informovat příslušné subjekty osobních údajů;
 • na základě požadavku subjektu osobních údajů mu poskytnout informace o jeho osobních údajích, které společnost zpracovává (do 1 měsíce);
 • Společnost je povinna vymazat osobní údaje subjektů, pokud již nejsou potřebné k dosažení zamýšlených cílů.

6. Realizace požadavků na ochranu osobních údajů

S cílem zachování dobrého jména a zajištění splnění požadavků legislativy Společnost považuje za nejdůležitější úkoly zajištění legitimity zpracování osobních údajů v obchodních procesech Společnosti a zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných Společností. Společnost vyžaduje od jiných osob, které získaly přístup k osobním údajům, aby je bez souhlasu subjektu osobních údajů nesdělovaly třetím osobám a nešířily je dále, pokud není zákonem stanoveno jinak.

S cílem zajistit zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování Společnost přijímá nezbytná a dostatečná právní, organizační a technická opatření pro ochranu osobních údajů před zcizením nebo náhodným přístupem k nim, zničením, změnou, blokováním, kopírováním, nedovoleným šířením osobních údajů, a také před dalším nezákonným zacházením s osobními údaji.

Společnost usiluje o to, aby všechny podniknuté kroky pro organizační a technickou ochranu osobních dat byly prováděny v souladu s legislativou ČR.

Za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů Společnost provádí odhad škody, která může být způsobena subjektům osobních údajů v případě narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, a také stanovuje aktuální hrozby pro bezpečnost osobních údajů při jejich zpracování v informačních systémech.

V případě zjištění aktuálních hrozeb Společnost podniká potřebná a dostatečná právní, organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních dat, mezi která patří i použití prostředků na ochranu informací, detekce neoprávněného přístupu k osobním údajům a přijetí příslušných opatření, obnova osobních dat, omezení přístupu k osobním údajům, vedení evidence provádění jakýchkoli akcí s osobními údaji, a také monitorování a hodnocení účinnosti opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Vedení Společnosti si uvědomuje důležitost a nezbytnost zajištění bezpečnosti osobních údajů a podporuje neustálé zlepšování systému ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci výkonu činnosti Společnosti.

Ve Společnosti jsou pověřené osoby, odpovědné za organizaci zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Každý nový zaměstnanec Společnosti, který má na starosti zpracování osobních údajů, je obeznámen s tím, že musí jednat v souladu s právními předpisy České republiky a těmito Zásadami a jinými lokálními akty Společnosti, týkajícími se otázek zpracování a zabezpečení osobních údajů, a zavazuje se je dodržovat.

7. Marketingová sdělení

Kontaktní údaje (E-mail, telefon) našich uchazečů jsou využívány za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se našich služeb. Jedná se o produkty, které jsou podobné těm, co jsme už uchazeči poskytli. Tyto osobní údaje můžeme použít pro zasílání jen tehdy, kdy nám adresát poskytne souhlas k tomuto úkonu.

Každý uchazeč (adresát) má právo odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na e-mail: info@workmarket.eu.

Rádi bychom zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, bude obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uchazeči komunikovat a při velkém množství adresátů je to téměř nemožné jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodními sděleními nejsou.

koupit jízdenku online